↑ Tilbage til Om foreningen

Vedtægter

 • 1. Navn, lokalområde og hjemsted.

Foreningens navn er: Holtet-Gåser Landsbylaug.

Foreningen virker i det geografiske område Gåser og Holtet, som er en del af Aalborg kommune.

Foreningens hjemsted er identisk med den valgte formands hjemmeadresse.

 

 • 2. Formål

Foreningens formål er at bevare, forskønne og udvikle landsbymiljøet, så Holtet og Gåser området bliver et rart og attraktivt sted at bo og virke.

Dette mål søges opnået ved:

 • at koordinere og formidle fælles synspunkter sammen med Gandrup samråd
 • at fremme Aalborg Kommunes interesse for området
 • at organisere og udføre forskønnelse af området
 • at afholde arrangementer for områdets beboere

 

 • 3. Medlemskab

Alle med interesse i området og som kan støtte foreningens formål, kan være medlemmer, gælder både borgere, foreninger, virksomheder.

Medlemskab starter ved registreret indbetaling af medlemskontingent.

 

 • 4. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Ved eksklusion har medlemmet krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på som et selvstændigt punkt.

En generalforsamlings beslutning kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

 • 5. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved annoncering med 3 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, se dog § 13.

 

 • 6. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af budget for kommende år.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

 • 7. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 13.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt tre tilstedeværende medlemmer kræver det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt, over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senes 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemninger mm., gælder de samme betingelser som for ordinær generalforsamling.

 

 • 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Der kan ske genvalg.

Efter foreningens første år afgår 3 fra af bestyrelsen, hvem som afgår bestemmes internt i bestyrelsen eller ved tvist, bestemmes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamling, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger.

Valgbare til bestyrelsen er alle myndige personer, der er medlemmer af foreningen.

 

 • 10. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

 • 11. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen revisor og revisorsuppleant.

Revisor skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdninger er til stede.

 

 • 12. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, skal godkendes af en generalforsamling.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

 • 13. Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamling.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær general-forsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke eller der ikke er mødt det nødvendige antal medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre skal overdrages til anden forening i nærområdet med almennyttigt formål.

Vedtaget på generalforsamling 17.marts 2018